Zmiany w postępowaniu cywilnym i innych ustawach

Głównym celem uchwalonej nowelizacji ustawy jest wdrożenie rozwiązań pozwalających na sprawne prowadzenie postępowania cywilnego, w tym w szczególności uproszczenie obowiązujących procedur, ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, ułatwienie konsumentom dochodzenia swoich praw na drodze sądowej oraz wprowadzenie innych zmian o charakterze porządkującym.

Chodzi o ustawę z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Do najważniejszych zmian należą:

  • podniesienie wartości przedmiotu sporu określającej właściwość rzeczową sądu okręgowego z 75 000 zł do 100 000 zł, przy czym zasada ta będzie miała zastosowanie tylko do spraw wpływających po dniu wejścia w życie ustawy (art. 17 pkt 4 k.p.c.);
  • zobowiązanie sądu do orzekania z urzędu o obowiązku zapłaty odsetek (art. 98 par. 1(1) k.p.c.);
  • nałożenie na stronę, będącą przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, obowiązku zawiadamiania sądu o każdej zmianie adresu do doręczeń;
  • uzupełnienie art. 135 par. 2 k.p.c i dodanie przepisów odnośnie doręczeń: art. 139(1) par. 1(1) k.p.c., art. 139(2) k.p.c.;
  • zmiana art. 183(13) par. 2 k.p.c., umożliwiająca stronom zawarcie ugody przed mediatorem również w sprawach innych roszczeń aniżeli objęte pozwem;
  • uregulowanie postępowania z udziałem konsumentów (art. 458(14) – 458(16) k.p.c.), w szczególności zapewnieniu konsumentowi możliwości wystąpienia z powództwem także wobec przedsiębiorcy, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej;
  • uzasadnienie wyroku może ograniczać się do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza czterech tysięcy złotych (zmiana art. 505(8)4 k.p.c.).

Większość zmian wejdzie w życie 1 lipca 2023 r.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *