I. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej przez portal internetowy pod adresem www.kancelaria-wasilewska.pl zwany dalej „Portalem Internetowym” na rzecz Klientów, tj. osób fizycznych mających pełną zdolność do czynność prawnych, a także osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Portal Internetowy prowadzony jest przez: adw. dr Edytę Wasilewską działającą pod firmą Kancelaria Adwokacka dr Edyta Wasilewska NIP: 7393654333, REGON: 360635403 adres poczty elektronicznej: e.wasilewska@kancelaria-wasilewska.pl.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia. Składając Zamówienie w Portalu Internetowym Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.
 4. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
 1. Cena – określona w złotych polskich wartość brutto Produktu lub Usługi,
 2. Produkt lub Usługa – dostępny w Portalu Internetowym Produkt zapisany na nośniku materialnym lub Treść Cyfrowa oferowana przez Sprzedawcę w formacie PDF (.pdf) lub video albo Usługa prawna, które można nabyć w Portalu Internetowym;
 3. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynność prawnych (tylko osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystający z Portalu Internetowego, w tym Konsument lub Przedsiębiorca.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego w związku z czynnościami związanymi z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takie osoby działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca z usług Sprzedawcy w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta z Portalu Internetowego, polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów lub Usług, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów lub Usług i wszystkich Produktów lub Usług łącznie (w tym ewentualnych kosztów wysyłki – jeżeli dotyczy),
 7. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, nowościach i promocjach, aktualnościach dotyczących Sprzedawcy, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą lub na wyraźne zamówienie Klienta. Zasady świadczenia usług Newslettera zostały określone w Regulaminie.
 8. Poprzednia najniższa cena – najniższa Cena danego Towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub w przypadku, gdy dany Produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni najniższa Cena danego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia dostępności danego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki
 9. Sprzedawca – adw. Dr Edyta Wasilewska działająca pod firmą Kancelaria Adwokacka Dr Edyta Wasilewska NIP: 7393654333, REGON: 360635403 adres poczty elektronicznej: e.wasilewska@kancelaria-wasilewska.pl.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiotem jest dostarczanie Produktu w formie Treści cyfrowych lub Usługi przez Sprzedawcę za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe (np. koszt dostawy, jeśli dotyczy). Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w momencie dokonania przez Klienta zapłaty Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe. Umowa Sprzedaży określa w szczególności wybrany Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki – jeżeli dotyczy oraz inne istotne warunki.
 11. Usługi cyfrowe – usługi pozwalające Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innego użytkownika tej usługi lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt lub Usługę, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 13. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Portalu Internetowego, w tym majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także prawa do wzorców, formularzy oraz logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i za wyłączną, uprzednią zgodą Sprzedawcy, udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Niedozwolone jest również kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie Produktu w jakiejkolwiek formie.
 3. Portal Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Portalu Internetowym treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu Internetowego przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 6. Korzystanie z Portalu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Portalu Internetowym.
 7. Korzystanie z Portalu Internetowego może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Portalu Internetowego było możliwe za pomocą wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych.
 9. W celu złożenia Zamówienia w Portalu Internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych przez Sprzedawcę, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 10. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Portalu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Portalu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 11. Informacje podane w Portalu Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 12. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 13. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych w Portalu Internetowym. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
 14. W przypadku obniżki Ceny Sprzedawca podaje obok informacji o obniżonej Cenie informację o Poprzedniej najniższej cenie.
 15. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen, co oznacza, że ceny widoczne w sklepie są takie same dla każdego Użytkownika.
 16. Opinie widoczne w Portalu Internetowym nie są weryfikowane przez Sprzedawcę pod kontem pochodzenia od podmiotów, które faktycznie używały danego Produktu lub Usługi lub go nabyły.

III.    Składanie Zamówień

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym na warunkach wskazanych poniżej. Prezentacja Produktu lub Usługi wraz z ceną regularną nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta Zamówienia.
 2. Portal Internetowy umożliwia zakup wybranego przez Klienta na stronie Produktu lub Usługi,
 3. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Portalu Internetowego w następujący sposób:
 1. Klient dodaje wybrany Produkt lub Usługę poprzez wybór polecenia odpowiednio w przypadku Produktu: „Dodaj do koszyka”, a w przypadku Usługi: „Zarezerwuj termin”, po czym przechodzi do formularza Zamówienia,
 2. W formularzu Zamówienia Klient uzupełnia niezbędne dane. Wypełnienie formularza Zamówienia następuje z zachowaniem poniższych zasad:
 • Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza, chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne, informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza,
 • Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza, Klient powinien zapoznać się z polityką prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza,
 • w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej, Klient powinien oznaczyć odpowiednie pole formularza.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych.
 2. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami lub Konsumentami wykonującymi działalność gospodarczą niezbędne jest także podanie nazwy oraz adresu firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP – zgodnie z art. 106b ust.5 ustawy o VAT. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub Usług, Sprzedawca może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza Zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Produktów, Usług lub Klienta,
 3. Wysłanie formularza Zamówienia następuje poprzez wybór polecenia odpowiednio w przypadku Produktu: „Przejdź do płatności”, a w przypadku Usługi: „Przejdź do podsumowania”.
 4. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wyświetlany jest formularz zawierający informacje określone w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności takie jak cena łączna wybranych Produktów lub Usług oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy – jeżeli dotyczy,
 5. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku w przypadku Produktu „Kupuję i płacę”, a w przypadku Usługi „Wyślij” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
 6. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub Usług będących przedmiotem Zamówienia.
 7. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji dokonanego Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji Zamówienia.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Produktu albo niedostępności Usługi albo braku możliwości realizacji Zamówienia z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Produktów lub Usług nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o powstałych okolicznościach drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówień bez udostępnienia kontaktu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia.
 12. Jeśli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
 1. anulowanie całości Zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji Zamówienia),
 2. anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji Zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa),
 3. podział Zamówienia oraz określenie terminu realizacji Zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa.
 1. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
 2. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy Sprzedaży jest Cena umieszczona przy danym Produkcie lub Usłudze w momencie składania Zamówienia przez Klienta.
 3. Ceny zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT) i określone są w złotych polskich.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia określona zostaje w ostatnim kroku złożenia Zamówienia.
 5. W przypadku obniżki Ceny Sprzedawca podaje obok informacji o obniżonej Cenie informację o Poprzedniej najniższej cenie.

IV.    Dostawa i formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty lub Usługi:
  1. przelew online tradycyjny – przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy
  2. poprzez system szybkich płatności:
 • BLIK
 • Karta płatnicza
 • Apple pay
 • Google pay
 • Portfel elektroniczny

– realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 1. Termin wysłania Produktów do Klienta przez Sprzedawcę wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub Usługi lub w trakcie składania Zamówienia podano dłuższy termin. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub Usługi lub czas jego dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu lub Usługi.
 2. Sprzedawca przesyła na adres e-mail wskazany przez Klienta fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty lub Usługi oraz formularz, o którym mowa w pkt IV ust. 2 lit. d) Regulaminu. Tym samym Klient wyraża zgodę na dostarczanie faktur w formie elektronicznej.

V.    Reklamacja

 1. Postanowienia ogólne
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail podany w Zamówieniu, datę zakupu, numer transakcji, opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację oraz datę wystąpienia wady, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Wniesienie przez Konsumenta reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Sprzedawcę, nie wpływa na uprawnienia Konsumenta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Ponadto Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  4. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Brak zgodności Produktu zapisanego na nośniku materialnym z Umową Sprzedaży
 1. W razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży Klientowi będącemu Konsumentem przysługują uprawnienia określone w przepisach ustawy o prawach konsumenta.
 2. Konsument może zgłosić reklamację Produktu lub Usługi w przypadku braku zgodności Produktu lub Usługi z Umową Sprzedaży.
 3. Uznaje się, że Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność oraz Produkt:
  1. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występuje w takiej ilości i ma takie cechy jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży.
  3. być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności z Umową Sprzedaży.
 6. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży Klient będący Konsumentem może żądać jego naprawy lub wymiany.
 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
 8. Sprzedawca dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 9. Konsument zobowiązany jest do udostępniania reklamowanego Produktu podlegającego naprawie lub wymianie na koszt Sprzedawcy.
 10. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
 11. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży;
  2. doprowadzenie Produktu do zgodności z okazało się bezskuteczne;
  3. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży;
  4. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 12. Obniżona cena będzie pozostawać w takiej proporcji do ceny Produktu, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.
 13. Sprzedawca zwróci Konsumentowi kwotę należną wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 14. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Domniemywa się jednak, że niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest istotna.
 15. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży ograniczone jest do Produktów niezgodnych z Umową Sprzedaży, a nie do całości zamówienia.
 16. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument, o którym mowa w postanowieniach powyżej, zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Produkt Sprzedawcy na jego koszt – jeżeli zwrot Produktu ma zastosowanie. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi Cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub od chwili, gdy zostanie poinformowany o zaistniałych okolicznościach.
 1. Reklamacja Produktów niezapisanych na nośniku materialnym (Treści Cyfrowych) lub Umowy o dostarczenie usług cyfrowych
 1. Reklamacja Klienta dotycząca problemów z Umową sprzedaży Treści lub Umowa o dostarczenie Usług cyfrowych stanowi jednocześnie żądanie doprowadzenia Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową o dostarczanie Treści lub Usług cyfrowych.
 2. Niezgodność Treści lub Usług cyfrowych z Umową ma miejsce wtedy, gdy:
  1. niezgodny z Umową o dostarczanie Treści lub Usług cyfrowych jest ich opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
  2. nie będą one pozostawały przydatne do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy o dostarczanie Treści lub Usług cyfrowych i który przedsiębiorca zaakceptował,
  3. nie będą one nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  4. nie będą one występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem Umowy o dostarczanie Treści lub Usług cyfrowych publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy o dostarczanie Treści lub Usług cyfrowych;
  5. nie będą one dostarczone z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
  6. nie będą one zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez przedsiębiorcę przed zawarciem Umowy o dostarczanie Treści lub Usług cyfrowych.
 3. Sprzedawca doprowadza do zgodności z Umową o dostarczanie Treści lub Usług cyfrowych reklamowanej treści lub usługi cyfrowej w rozsądnym czasie od chwili, w której zostanie poinformowany o zaistniałych okolicznościach, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter oraz cel treści lub usług cyfrowej, w jakim są wykorzystywane.
 4. Jeżeli zachodzi okoliczność niezgodności treści lub usługi cyfrowej z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w przypadku Treści lub Usług cyfrowych odpłatnych) albo odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Treści lub Usług cyfrowych, gdy:
 1. doprowadzenie do zgodności z Umową o dostarczanie Treści lub Usług cyfrowych jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 2. doprowadzenie do zgodności w Umową o dostarczanie Treści lub Usług cyfrowych okazało się nieskuteczne;
 3. brak zgodności Treści lub Usług cyfrowych z Umową o dostarczanie Treści lub Usług cyfrowych jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny (w przypadku Treści lub Usług cyfrowych odpłatnych) albo odstąpienie od tej Umowy;
 4. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści lub Usług cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi.

VI.    Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie może być wysłane:
  1. pismem na adres: ul. Elektoralna 11/68, 00-137 Warszawa
  2. w formie elektronicznej na adres: e.wasilewska@kancelaria-wasilewska.pl
 2. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w formie, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Portalu Internetowym – jeżeli dotyczy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.
 4. Koszty odesłania Produktu (jeżeli dotyczy) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży o którym mowa w postanowieniach powyżej ponosi Konsument.
 5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 6. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu (jeżeli dotyczy) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje wobec Produktów lub Usług, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Treści lub Usług cyfrowych.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje wobec Produktu lub Usługi, których przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Treści lub Usług cyfrowych zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Treści lub Usług cyfrowych.
 12. Za chwilę rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku Treści lub Usług cyfrowych uznaje się moment doręczenia Klientowi wiadomości e—mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Treści lub Usług cyfrowych, chyba że zastrzeżono inaczej.
 13. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży Treści lub Usług cyfrowych, wystarczy, aby Konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od tej Umowy np. poprzez wiadomość e-mail na adres: e.wasilewska@kancelaria-wasilewska.pl
 14. W przypadku przekroczenia przez Konsumenta terminów dotyczących odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca odeśle Konsumentowi zwrócony Produkt na jego koszt.
 15. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
 16. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie stwarza po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

VII. Postępowanie w przypadku Klientów nie będących Konsumentami

 1. Klientowi niebędącym Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści lub Usług cyfrowych.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VIII.   Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca uprzedza, że może nastąpić przerwa lub zakłócenie w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu strony internetowej Portalu Internetowego, której powodem może być:
  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy,
  2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Portalu Internetowego).
 2. Portal ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Portalu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta.
 4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sklepu Internetowego jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

IX. Newsletter i inne informacje handlowe

 1. W celu korzystania z usługi Newsletter, Klient powinien wypełnić formularz dostępny w Portalu internetowym poprzez podanie swojego adresu e-mail. Niedozwolone jest korzystanie z adresu e-mail, z którego korzysta inna osoba.
 2. Klient zobowiązany jest potwierdzić zamówienie usługi Newsletter poprzez kliknięcie linku potwierdzającego skierowanego na adres e-mail wskazany w formularzu.
 3. Podanie przez Klienta adresu e-mail jest konieczne do wykonania usługi Newsletter.
 4. Usługa Newsletter jest dobrowolna, nieodpłatna i świadczona wyłącznie po dokonaniu subskrypcji.
 5. Usługa Newsletter polega na dostarczaniu treści dotyczących Portalu Internetowego i Sprzedawcy, jego oferty, aktualności, produktów i marki oraz aktualnych promocji. Newsletter zawiera informacje handlowe i marketingowe Sprzedawcy.
 6. Newsletter jest wysyłany cyklicznie przez czas nieoznaczony, do momentu zakończenia korzystania z usługi przez Klienta lub zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Sprzedawcę.
 7. Rezygnacja z Usługi Newsletter możliwa jest w każdej chwili poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Klienta w ramach usługi Newsletter lub poprzez wysyłkę rezygnacji na adres e-mail: e.wasilewska@kancelaria-wasilewska.pl.
 8. Klient może zrezygnować ze świadczenia usługi Newsletter w każdym momencie.
 9. W razie chęci otrzymywania od Sprzedawcy innych niż Newsletter informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Sprzedawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne Użytkownik obowiązany jest wyrazić zgodę w odpowiednim okienku „check box” umieszczonym w formularzach dostępnym w Portalu Internetowym.

X. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2024 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia Umów Sprzedaży mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Portalu Internetowym. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 1 dnia od dnia opublikowania nowego Regulaminu w Portalu Internetowym. Ponadto Sprzedawca poinformuje Klienta co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu, za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu, na adres e-mail przypisany do Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, co skutkuje rozwiązaniem Umowy o dostarczanie Treści lub Usług cyfrowych.
 5. Klienci, którzy dokonali zakupu danego Produktu lub Usługi przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin w wiążący w dacie złożenia Zamówienia.
 6. Wszelkie spory mogące powstać w związku z Umową Sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych podczas korzystania z Usług Portalu PRAWOIMEDYCYNA.COM. W tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby chronić Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.

Administrator zapewnia, że powierzone jej dane są przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Edyta Wasilewska.

DANE KONTAKTOWE

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail: e.wasilewska@kancelaria-wasilewska.pl.

CELE I PODSTAWY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Gromadzone przez Administratora dane przetwarzane są w następujących celach:
 2. Obsługa Pani/Pana zgłoszeń/zapytań (w celu nawiązania kontaktu, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, np. formularz kontaktowy, korespondencja e-mail, social media, kontakt telefoniczny) – w zależności od drogi nawiązania przez Panią/Pana kontaktu z Portalem KANCELARIA-WASILEWSKA.PL podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i/lub b) i/lub f) RODO oraz Pani/Pana zgoda na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości obsługi Pani/Pana zgłoszenia. 
 3. Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy i jej wykonanie.
 4. Przekazywanie informacji handlowych oraz Subskrypcja Newsletter – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) i b) RODO oraz dodatkowa zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną., tj. w celu wykonania Umowy o Subskrypcję Newsletter oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przekazywania informacji handlowych oraz realizacji Subskrypcji Newsletter. 
 5. Archiwizacja księgowa i podatkowa jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Przy czym obowiązek ten wynika z innych przepisów prawa (m.in ustawy prawo o adwokaturze, o rachunkowości, ordynacja podatkowa). W tym wypadku podanie danych jest obowiązkowe.
 6. Dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. ustawy kodeks cywilny).

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe:
 2. nazwisko i imię;
 3. adres;
 4. adres poczty elektronicznej;
 5. adres strony internetowej;
 6. numer telefonu;
 7. służbowych informacji kontaktowych (m.in. stanowisko, dział i nazwa instytucji);
 8. potrzebne do wystawienia faktury VAT (m.in. NIP, REGON);
 9. dane osobowe zawarte w przekazanych dokumentach i aktach sprawy;
 10. dane zawarte w treści wiadomości wysyłanej za pośrednictwem Portalu lub innych komunikatorów;
 11. wyroków i naruszeń prawa.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Państwa danych osobowych.
 2. Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia fizyczne i organizacyjne, jak również zabezpieczenia serwerów, połączeń Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 3. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz osoby wchodzące w skład organów zarządzających u Administratora – przy czym Administrator informuje, że wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie tym osobom, którym udzielone zostały pisemne upoważnienia i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania oraz zobowiązał je do zachowania poufności danych osobowych również po ustaniu stosunku pracy lub współpracy.  
 2. Podmioty którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych: dostawcy usług IT, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych, marketingowych, przechowywania danych na serwerach – przy czym Administrator informuje, że podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 3. Podmioty administracji publicznej uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

PLIKI COOKIES

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych identyfikujących użytkowników Portalu PRAWOIMEDYCYNA.COM, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Portalu.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Portal i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Portalu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Portal w celu obsługi Witryny i zapewnieniu możliwości udostępniania Państwu interesujących informacji podczas procesu zakupowego. 
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 4. Tworzenie statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co pomaga ich ulepszanie.
 5. Utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi ponownie się logować na każdej podstronie.
 6. Określenia profilu użytkownika w celu odpowiedniego dopasowania materiałów promocyjno-reklamowych w sieci.
 7. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony mogą Państwo sami zadecydować, na jakie cookies zgadzacie się i tym samym, czy wyrażacie zgodę na korzystanie przez naszych Partnerów z danych zgromadzonych poprzez cookies, czy nie. Nie udostępnimy Państwa danych osobowych bez uprzedniego uzyskania takiej zgody.
 8. Jednocześnie w każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje pomocy przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 9. Obok plików cookies Administrator może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować między innymi Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Portal. Niektóre podstrony w ramach Portalu oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki internetowej, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Portalu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.
 10. W celu monitorowania strony internetowej Portalu Administrator może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania, prawo sprzeciwu lub usunięcia danych. Ma Pani/Pan prawo również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan odwołać w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby Administratora lub mu bezpośrednio doręczonej.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa, niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w szczególności obsługi Pani/Pana zgłoszeń/zapytań, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych, a także później, przez okres przedawnienia roszczeń oraz w celach podejmowania działań marketingowych – w tym zakresie najpóźniej jednak do wycofania przez Panią/Pana zgody. 

PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

SKARGA DO ORGANU NADZORUJĄCEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Polityka może być na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, o czym Usługobiorcy zostaną poinformowani na stronie internetowej Portalu. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Administratora dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych.