Z ostrożności lepiej nie liczyć na przedłużenie terminów do sporządzenia sprawozdania finansowego

Wraz z końcem 2022 roku dla większości podmiotów zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego rozpoczynają biec terminy z tym związane. Na razie nie wiadomo, czy ponownie terminy te zostaną przedłużone. Należy się więc nastawić na wykonanie obowiązków w tym zakresie w terminach ustawowych.

Ważne: Terminy realizacji obowiązków w zakresie sprawozdań finansowych były już odraczane w drodze kolejnych rozporządzeń ministra finansów w odniesieniu do sprawozdań za rok 2019, 2020 i 2021. Trudno przewidzieć, czy analogiczna decyzja zostanie podjęta także w kolejnym roku. Jeżeli tak się stanie, to przypuszczalnie stosowne rozporządzenie zostanie wydane dopiero w marcu. Do tego czasu spółki będą pozostawać w niepewności. Ostrożność nakazuje, aby przygotować się na ich wykonanie w terminach ustawowych.

Ustawowe terminy

Do najważniejszych terminów związanych ze sprawozdaniami finansowymi, a wynikającymi z ustawy o rachunkowości, należą terminy:

  • na zamknięcie ksiąg rachunkowych – 3 miesiące od dnia kończącego rok obrotowy;
  • na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – 3 miesiące od dnia bilansowego;
  • na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego – 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Należy również pamiętać o innych obowiązkach, dotyczących niektórych kategorii podmiotów, takich jak sporządzenie odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych i zamieszczenie go na stronie internetowej, sporządzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego czy sporządzenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania z płatności.

Złożenie sprawozdania do sądu rejestrowego

Sprawozdanie finansowe podlega złożeniu w rejestrze sądowym. Do sprawozdania dołączyć należy odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, należy złożyć wraz z nim również sprawozdanie z badania. Co więcej, podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki, powinny złożyć do sądu rejestrowego również to sprawozdanie.

Termin na złożenie sprawozdania do rejestru upływa 15. dnia od dnia jego zatwierdzenia.

Podstawa prawna:

  • art. 45 i nast. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *