#Praca zdalna cz. 3 – co po wyczerpaniu limitu dni?

W przypadku wyczerpania rocznego limitu dni pracy okazjonalnej, dalsze wnioski pracownika o pracę zdalną mogą być realizowane, ale w oparciu o regulacje dotyczące pracy zdalnej naprzemiennej. Pracownik byłby obejmowany wewnętrznymi regułami dotyczącymi pracy zdalnej (porozumienie ze związkami zawodowymi lub regulamin pracy zdalnej), a przy ich braku dokonane musiałyby być uzgodnienia dotyczące m.in. kwestii rozliczania kosztów tej pracy – w takim bowiem przypadku nie obowiązywałoby już wyłączenie obowiązków pracodawcy ponoszenia kosztów narzędzi pracy, energii elektrycznej czy usług telekomunikacyjnych.

Praca zdalna okazjonalna – definicja

Praca zdalna okazjonalna to praca wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika we wniosku o pracę okazjonalną – najczęściej w jego punkcie zamieszkania.

Ważne: W odniesieniu do pracy zdalnej okazjonalnej nie wyłączono stosowania wszystkich przepisów o pracy zdalnej. Także przy tej pracy pracodawca ma obowiązek m.in. określić na potrzeby wykonywania pracy zdalnej procedury ochrony danych osobowych oraz dokonać oceny ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej.

Wniosek o pracę zdalną okazjonalną

Liczbę dni pracy okazjonalnej ograniczono do 24 dni w roku kalendarzowym. Nie będzie następować w tym zakresie przeliczanie na normę czasu pracy, godziny pracy – są to pełne dni pracy pracownika wynikające z rozkładu czasu pracy.

Przykład: Pracownik A jest zatrudniony w systemie podstawowym, pracownik B w systemie równoważnym. Obaj pracują na pełny etat.

Obaj pracownicy mogą wykorzystać 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej w roku, przy czym dla pracownika A będzie to oznaczało maksymalnie 192 godzinny, dla pracownika B nawet 288 godzin (24 dni przy maksymalnych dobowych wydłużeniach do 24 godzin) z rocznego wymiaru czasu pracy zrealizowane w formie pracy zdalnej.

Ważne: Praca zdalna okazjonalna nastąpić może tylko na wniosek pracownika. Wniosek ten nie jest przy tym wiążący dla pracodawcy.

Po wyczerpaniu odmowa albo porozumienie

Przykład: Po wejściu w życie przepisów o pracy zdalnej pracownik intensywnie wnioskuje o pracę zdalną okazjonalną. Pracodawca przystaje na wnioski i dosyć szybko wyczerpany jest limit pracy okazjonalnej (24 dni w roku kalendarzowym wynikający z art. 67(33) k.p.). Czy przy braku porozumienia dotyczącego pracy zdalnej i regulaminu pracy zdalnej (pracodawca nie przewiduje takiej formy organizacji pracy) pracownik mógłby złożyć wniosek o 25 czy 26 dzień pracy zdalnej okazjonalnej?

Tak i nie. Pracownik mógłby złożyć taki wniosek i wniosek ten mógłby zostać zaakceptowany, ale nie byłby to wniosek o pracę okazjonalną, ale o „zwykłą” pracę zdalną (konkretnie świadczoną naprzemiennie z pracą w dotychczasowym miejscu).

Wyczerpanie limitu pracy okazjonalnej nie pozwala na dalsze kwalifikowanie pracy zdalnej jako okazjonalnej. Samo wykonywanie naprzemienne, sporadycznie pracy zdalnej, jest możliwe w oparciu o indywidualne ustalenia, bez konieczności wydawania regulaminu pracy zdalnej. Praca taka (od 25 dnia odnosząc się do zarysowanej w pytaniu sytuacji) wymagałaby m.in. określenia w porozumieniu zawartym z pracownikiem zasad pracy zdalnej (art. 67(20) par. 5 k.p.).

Podstawa prawna:

  • art. 67(18), 67(20), 67(24), 67(33) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *