Nowe prawa konsumentów

1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, która implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy unijnej dyrektywy nr 2019/2161, ale również wprowadza szereg instrumentów ochrony konsumenta, których zakres wykracza poza regulacje unijne.

Pokazy dla konsumentów

Ustawa wprowadza dodatkowe ograniczenia dotyczące zawierania umów w trakcie pokazów organizowanych dla konsumentów. Przede wszystkim umowy takie będą traktowane jako umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa, co wiąże się z licznymi obowiązkami po stronie przedsiębiorcy, uregulowanymi w ustawie o prawach konsumenta. Przykładowo przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o szczegółach umowy. Z kolei konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Przy tym w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosić będzie 30 dni, zamiast standardowych 14 dni dotyczących szerokiej kategorii umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

W przypadku zawarcia umowy podczas wycieczki albo nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta, albo pokazu, nie będzie dopuszczalne przyjęcie płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, chyba że pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie.

Umowy dotyczące usług finansowych nie na pokazach i wycieczkach

Do ustawy o prawach konsumenta dodano ponadto art. 7ab, zgodnie z którym umowa dotycząca usług finansowych nie może być zawarta podczas pokazu, a także wycieczki. Wyjątek dotyczy umów zawieranych podczas pokazów organizowanych w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie. Umowa zawarta wbrew zakazowi jest nieważna.

Umowy zawierane online

Nowelizacja wprowadza szczególne zasady zawierania umów za pośrednictwem internetowych platform handlowych. Przede wszystkim na dostawców takich platform, czyli podmioty, które je obsługują, nałożone zostały obowiązki informacyjne w stosunku do konsumentów. Zatem podmioty prowadzące takie platformy powinny przygotować się do wdrożenia nowych procedur informacyjnych.

Inne zmiany

Ustawa wprowadza także szereg innych zmian. Dotyczą one m.in. zakresu informacji identyfikacyjnych podawanych konsumentowi przez przedsiębiorcę – np. zniknie obowiązek wskazywania numeru faksu.

Ponadto zmodyfikowano przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne poprzez uregulowanie w nim nowego czynu nieuczciwej konkurencji w postaci przesyłania niezamówionej informacji handlowej przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących, bez uprzedniej zgody użytkownika końcowego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2581)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *