Darmowy wzór dokumentu: zgoda pacjenta na rozpowszechnianie wizerunku

Niejednokrotnie w ramach prowadzonej działalności leczniczej fotografie uzyskanych u pacjenta efektów terapeutycznych upubliczniane są w Internecie w celach promocyjnych, marketingowych lub informacyjnych. 

Wizerunek traktowany jest jako dobro osobiste w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wizerunek to również dana osobowa chroniona na podstawie przepisów RODO. Wreszcie prawo do wizerunku podlega ochronie również na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Poniżej propozycja treści zgody pacjenta na rozpowszechnianie wizerunku:


Roszczenia przysługujące tytułem naruszenia prawa do wizerunku: 

W razie rozpowszechniania wizerunku bez zgody pacjentowi przysługują roszczenia wskazane w art. 78 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pacjent może żądać zaniechania rozpowszechniania wizerunku, usunięcia skutków niezgodnego z prawem rozpowszechniania czy też żądać odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia lub przekazania określonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jednocześnie na podstawie przepisów RODO pacjentowi, którego wizerunek przetwarzany jest w sposób bezprawny, przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem. Istnieje również możliwość nałożenia na administratora kary pieniężnej, która w przypadku, gdy jest nim przedsiębiorstwo, może wynieść do 4 % jego całkowitego rocznego obrotu albo do 20 mln euro – w zależności od tego, która z kwot będzie kwotą wyższą. Takie przetwarzanie może stanowić nawet przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Ponadto podmiot, którego wizerunek rozpowszechniono bezprawnie, oprócz ww. uprawnień, może dochodzić swoich roszczeń na podstawie art. 24 kodeksu cywilnego. Z tego względu może domagać się zaniechania działania zagrażającego jego dobru osobistemu, zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Może również żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, podjęła czynności potrzebne do usunięcia jego skutków (np. złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie). Jeśli natomiast została wyrządzona szkoda majątkowa – poszkodowany może wnosić o jej naprawienie na zasadach ogólnych. 

Edyta Wasilewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *