WSPARCIE W POSTĘPOWANIU ZWIĄZANYM Z REJESTRACJĄ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 • Dobór odpowiedniej formy działalności leczniczej (podmiot leczniczy, prywatna praktyka lekarska, prywatna specjalistyczna praktyka lekarska, grupowa praktyka lekarska),
 • Dobór odpowiedniej formy organizacyjnej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółki kapitałowe),
 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentów założycielskich (umowy, statuty i inne akty prawa wewnętrznego – regulaminy, instrukcje),
 • Rejestracja podmiotu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • Pomoc w uzyskaniu niezbędnych opinii, uzgodnień sanitarnych i budowlanych, związanych z adaptacją pomieszczeń do działalności medycznej,
 • Szkolenia w zakresie spełnienia obowiązków podmiotu leczniczego jako pracodawcy w zakresie minimalnych wymagań dla budynków, pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz przestrzegania BHP

PRAWO FARMACEUTYCZNE

 • Obsługa prawna producentów leków,
 • Obsługa prawna aptek i sieci aptecznych,
 • Udział w negocjacjach i mediacjach,
 • Przygotowanie wzorów umów, ogólnych warunków umów, regulaminów,
 • Wsparcie w kontaktach z WIF i GIF, reprezentacja w postępowaniach administracyjnych,
 • Rejestracja nowych produktów na rynku,
 • Prowadzenie spraw o naruszenie prawa konkurencji,
 • Reklama i działania wspierające sprzedaż,
 • Umowy dystrybucyjne i problematyka importu równoległego,
 • Refundacja, • badania kliniczne,
 • Ochrona własności intelektualnej i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji,
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach spornych i w relacjach z urzędami (MZ, GIF, URPL, AOTMiT)

RODO. Ochrona danych osobowych medycznych

 • Analiza struktury organizacyjnej,
 • Audyt zgodności działalności z regulacjami prawnymi
 • Szacowanie Ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem
 • Outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Sporządzenie kompletnej dokumentacji RODO
 • Bieżące wsparcie merytoryczne, konsultacje, opiniowanie
 • Cykliczne i doraźne audyty
 • Obsługa incydentów ochrony danych osobowych
 • Utrzymywanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych poprzez organizacje szkoleń
 • Przygotowywanie propozycji odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawzwiązanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • Udział w modelowaniu przyszłych procesów biznesowych pod kątem zgodności z przepisami oochronie danych osobowych

ZAWIERANIE I REALIZACJA UMÓW Z NFZ

 • Zawieranie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia (dostosowanie placówki medycznej do wymogów NFZ, rejestracja w portalu NFZ, przygotowanie oferty, środki odwoławcze od decyzji i skargi do sądu administracyjnego),
 • Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (zgłaszanie zmian, renegocjacje umowy, realizacja świadczeń za pomocą podwykonawców, rozliczanie świadczeń, rozwiązanie umowy),
 • Pomoc prawna na wypadek kontroli (Sanepid, NFZ)

SKUTECZNE ZABEZPIECZENIE PRZED ROSZCZENIAMI PACJENTÓW

 • Planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie działalności podmiotu leczniczego,
 • compliance w działalności leczniczej
 • Bezpieczne formularze – kontrola treści stosowanych wywiadów medycznych, formularzy informacyjnych, zgód pacjenta oraz dokumentacji pozabiegowej – dodanie odpowiednich klauzul i treści oświadczeń, wyeliminowanie nieprzemyślanych sformułowań szkodzących,
 • Opracowanie jednego – uniwersalnego wywiadu zawierającego pytania mające zastosowanie do wszystkich zabiegów,
 • Budowa spełniającego wymogi prawne formularza informacyjnego dla pacjenta odnośnie planowanych zabiegów, prawidłowe wzory świadomej zgody pacjenta dla poszczególnych zabiegów,
 • Opracowanie dokumentacji pozabiegowej zawierającej informacje dot. rozpoznania, podjętych czynności medycznych, dawek, osiągniętych rezultatów, obserwacji z wizyt kontrolnych, zaleceń pozabiegowych.

REPREZENTACJA WOBEC ROSZCZEŃ PACJENTÓW

 • Analiza dokumentacji medycznej i stanu faktycznego na okoliczność oceny czy doszło do popełnienia naruszeń niemajątkowych interesów pacjenta,
 • Pisma w postępowaniu przedsądowym,
 • Pisma w postępowaniu sądowym i reprezentacja przed sądem, wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w sprawach zmierzających do uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia i renty
 • Reprezentacja przed Rzecznikiem Praw Pacjenta.

PRAWNE ASPEKTY W MANAGEMENTCIE ORAZ PUBLIC RELATIONS

 • Public relations podmiotu usług medycznych,
 • Aspekty prawne działalności marketingowej w podmiocie leczniczym – ograniczenia prawne reklamy (analiza stosowanej lub planowanej reklamy)

OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH, TAJEMNICA Know How


MEDIACJE I NEGOCJACJE. Alternatywne formy rozwiązywania sporów

 • Metoda pozasądowego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych
 • Zarządzanie konfliktem: konflikt i negocjacje w organizacji medycznej.

E-DOKUMNETACJA MEDYCZNA

 • Wdrożenie procedur i wymogów bezpieczeństwa związanych z prowadzeniem e-dokumentacji,
 • Szczegółowe rodzaje dokumentacji,
 • Przechowywanie dokumentacji,
 • Wyeliminowanie najczęstszych błędów w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, dbałość o wiarygodność dokumentacji medycznej,
 • Dostosowanie dokumentacji medycznej do standardów akredytacji szpitali,
 • Przygotowanie do audytów ubezpieczeniowych w obszarach dotyczących dokumentacji medycznej,
 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej,
 • Regulamin pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej,
 • Postępowanie z dokumentacją medyczną po śmierci pacjenta,
 • Postępowanie z dokumentacją medyczną w przypadku likwidacji podmiotu leczniczego,
 • Przygotowanie dokumentacji jako dowodu w postępowaniu przed sądem lub komisją ds. zdarzeń medycznych.

OBUDOWA PRAWNA E-COMMERCE

 • Regulamin strony internetowej, mediów społecznościowych zgodny z RODO oraz ustawą oPrawach Konsumenta,
 • Wzór odstąpienia od umowy,
 • Polityka prywatności zgodna z RODO,
 • Polityka cookies zgodna z RODO,
 • Regulamin newslettera,
 • Obowiązki informacyjne zgodne z RODO,
 • checkbox`y,
 • Treść klauzul marketingowych, powierzenia przetwarzania danych, newslettera, mailingu,
 • Formularze zgód

PROCEDURY ZABEZPIECZAJĄCE W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ W OKRESIE PANDEMII SARS-CoV-19

 • Procedury ochrony osobistej, septycznej i higienicznej stosowane w gabinecie do wglądu i podpisu pacjenta,
 • Postępowanie z personelem (procedury określania aktualnego stanu zdrowia, oświadczenia, zobowiązania, pouczenia o odpowiedzialności prawnej za zatajenie istotnych informacji),
 • Dwuetapowe wykluczenie istnienia zakażenia COVID-19 u pacjenta (formularz wywiadu na etapie rejestracji na wizytę oraz bezpośrednio przed wizytą),
 • Pisemne pouczenie o odpowiedzialności karnej oraz cywilnej za zatajenie istotnych informacji dotyczących pacjenta mogących stanowić o zakażeniu COVID-19,
 • Oświadczenia składane pacjentowi przez lekarza dotyczące jego stanu zdrowia oraz innych okoliczności wykluczających zakażenie COVID-19,
 • Klauzule wyłączenia odpowiedzialności gabinetu/lekarza za następstwa zdrowotne za zakażenie pacjenta COVID-19

TELEMEDYCYNA

PRAWO PRACY

PRAWO CYWILNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PRAWO GOSPODARCZE

INNE